وحات الکرامه نقطه جذب وحاد الکرامه نام خود را به افتخار سربازانی که جان خود را در خدمت کشور قربانی کردند، به دست آورد. نام محل به معنای واحه حرمت است که به طور کامل نشان دهنده احترام و عظمت شجریان است که توسط سربازان به نمایش گذاشته شده است.